SÀN NHÚN 01

Sàn nhún kích thước 2,5×2,5m

Sức chứa 10 trẻ em